1.
แจ้งบุคลากร เรื่อง หนังสือรับรองการหักภาษีประจำปี 2565 (สำคัญ)
กองคลัง สำนักงานอธิการบดี  [4 มกราคม 2566 14:37:48]
สำหรับบุคลากรที่ต้องการหนังสือรับรองการหักภาษีประจำปี 2565
เพื่อนำหนังสือดังกล่าวประกอบการยื่นภาษีเงินได้
สามารถรับหนังสือได้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2566
โดย Print หนังสือดังกล่าวผ่านระบบแสดงผลออนไลน์ของบุคลากร
ที่ Link :: http://pi.chandra.ac.th/
สำหรับบุคลากรที่ต้องการหนังสือรับรองการหักภาษีประจำปี 2565
เพื่อนำหนังสือดังกล่าวประกอบการยื่นภาษีเงินได้
สามารถรับหนังสือได้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2566
โดย Print หนังสือดังกล่าวผ่านระบบแสดงผลออนไลน์ของบุคลากร
ที่ Link :: http://pi.chandra.ac.th/
สำหรับบุคลากรที่ต้องการหนังสือรับรองการหักภาษีประจำปี 2565
เพื่อนำหนังสือดังกล่าวประกอบการยื่นภาษีเงินได้
สามารถรับหนังสือได้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2566
โดย Print หนังสือดังกล่าวผ่านระบบแสดงผลออนไลน์ของบุคลากร
ที่ Link :: http://pi.chandra.ac.th/
สำหรับบุคลากรที่ต้องการหนังสือรับรองการหักภาษีประจำปี 2565
เพื่อนำหนังสือดังกล่าวประกอบการยื่นภาษีเงินได้
สามารถรับหนังสือได้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2566
โดย Print หนังสือดังกล่าวผ่านระบบแสดงผลออนไลน์ของบุคลากร
ที่ Link :: http://pi.chandra.ac.th/
สำหรับบุคลากรที่ต้องการหนังสือรับรองการหักภาษีประจำปี 2565
เพื่อนำหนังสือดังกล่าวประกอบการยื่นภาษีเงินได้
สามารถรับหนังสือได้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2566
โดย Print หนังสือดังกล่าวผ่านระบบแสดงผลออนไลน์ของบุคลากร
ที่ Link :: http://pi.chandra.ac.th/
สำหรับบุคลากรที่ต้องการหนังสือรับรองการหักภาษีประจำปี 2565
เพื่อนำหนังสือดังกล่าวประกอบการยื่นภาษีเงินได้
สามารถรับหนังสือได้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2566
โดย Print หนังสือดังกล่าวผ่านระบบแสดงผลออนไลน์ของบุคลากร
ที่ Link :: http://pi.chandra.ac.th/
สำหรับบุคลากรที่ต้องการหนังสือรับรองการหักภาษีประจำปี 2565
เพื่อนำหนังสือดังกล่าวประกอบการยื่นภาษีเงินได้
สามารถรับหนังสือได้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2566
โดย Print หนังสือดังกล่าวผ่านระบบแสดงผลออนไลน์ของบุคลากร
ที่ Link :: http://pi.chandra.ac.th/
สำหรับบุคลากรที่ต้องการหนังสือรับรองการหักภาษีประจำปี 2565
เพื่อนำหนังสือดังกล่าวประกอบการยื่นภาษีเงินได้
สามารถรับหนังสือได้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2566
โดย Print หนังสือดังกล่าวผ่านระบบแสดงผลออนไลน์ของบุคลากร
ที่ Link :: http://pi.chandra.ac.th/
สำหรับบุคลากรที่ต้องการหนังสือรับรองการหักภาษีประจำปี 2565
เพื่อนำหนังสือดังกล่าวประกอบการยื่นภาษีเงินได้
สามารถรับหนังสือได้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2566
โดย Print หนังสือดังกล่าวผ่านระบบแสดงผลออนไลน์ของบุคลากร
ที่ Link :: http://pi.chandra.ac.th/
สำหรับบุคลากรที่ต้องการหนังสือรับรองการหักภาษีประจำปี 2565
เพื่อนำหนังสือดังกล่าวประกอบการยื่นภาษีเงินได้
สามารถรับหนังสือได้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2566
โดย Print หนังสือดังกล่าวผ่านระบบแสดงผลออนไลน์ของบุคลากร
ที่ Link :: http://pi.chandra.ac.th/
สำหรับบุคลากรที่ต้องการหนังสือรับรองการหักภาษีประจำปี 2565
เพื่อนำหนังสือดังกล่าวประกอบการยื่นภาษีเงินได้
สามารถรับหนังสือได้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2566
โดย Print หนังสือดังกล่าวผ่านระบบแสดงผลออนไลน์ของบุคลากร
ที่ Link :: http://pi.chandra.ac.th/
สำหรับบุคลากรที่ต้องการหนังสือรับรองการหักภาษีประจำปี 2565
เพื่อนำหนังสือดังกล่าวประกอบการยื่นภาษีเงินได้
สามารถรับหนังสือได้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2566
โดย Print หนังสือดังกล่าวผ่านระบบแสดงผลออนไลน์ของบุคลากร
ที่ Link :: http://pi.chandra.ac.th/
สำหรับบุคลากรที่ต้องการหนังสือรับรองการหักภาษีประจำปี 2565
เพื่อนำหนังสือดังกล่าวประกอบการยื่นภาษีเงินได้
สามารถรับหนังสือได้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2566
โดย Print หนังสือดังกล่าวผ่านระบบแสดงผลออนไลน์ของบุคลากร
ที่ Link :: http://pi.chandra.ac.th/
     NO RECORD!
      NO RECORD!
       loading